Právní služby

Poskytujeme Vám komplexní právní poradenství a služby v občanském, pracovním, trestním a správním právu. Naší specializací jsou především všechny okruhy právních vztahů v silničním provozu, které souvisí s dopravními nehodami, přestupky, správním řízením a náhradou škod.

 • občanské právo– komplexní smluvní agenda (příprava, sepis, revize občanskoprávních smluv), řešení sporů ze závazkových vztahů, odpovědnost za škodu (např. škoda na movitém i nemovitém majetku, škoda na zdraví, ušlý zisk, odpovědnost za vady), právo týkající se nemovitostí
 • správní právo– zastupování ve správním řízení
 • trestní právo – obhajoba v trestním i přestupkovém řízení, řádné i mimořádné opravné prostředky, uplatňování nároků na náhradu škody v rámci trestního řízení
 • pracovní právo – pracovněprávní dokumenty a smlouvy, zastupování v pracovněprávních sporech, řešení uzavírání, rozvazování pracovního poměru, odměňování, uplatňování nároků z odpovědnosti za škodu

Činnost mediátora

Mediace je smírné, mimosoudní řešení sporů, kde nestranná třetí osoba -prostředník, tzv. zapsaný mediátor, pomáhá sporným stranám s vyjednáváním a hledáním řešení jejich konfliktu a to buď tak, že strany si mediátora vyhledají, nebo jde o proces iniciovaný soudem. Pokud soud uzná za vhodné, může účastníkům soudního řízení nařídit takzvané první setkání se zapsaným mediátorem.

Jestliže soudce usoudí, že by pro strany sporu bylo lepší, aby došly ke společné dohodě, vyzve je k výběru mediátora ze seznamu mediátorů, případně určí mediátora soud. Soud může nařídit pouze první setkání se zapsaným mediátorem, nikoliv celý proces mediace, který je z podstaty dobrovolný. Pokud strany v rámci mediace dospějí k dohodě, která je pro obě strany akceptovatelná, spor může být ukončen uzavřením mediační dohody a soudní řízení může být zastaveno.

Výhodou mediace je proti soudnímu řízení obvykle rychlejší řešení věci s menší finanční nákladovostí a právem mediaci kdykoli ukončit. Jako nejčastější se jeví pro mediaci: Občanské spory, Obchodní spory, Pracovní spory, Spory s veřejným prvkem, Spotřebitelské spory.

Činnost soudního znalce

Ceny a odhady motorových vozidel pro účely občanskoprávní, trestně právní a náhrady škody

Znalecké posudky motorových a jejich přípojných vozidel:

 • koupě nebo prodej
 • vyřazení vozidla z majetku firmy nebo vkladu do firmy
 • stanovení výše majetkové újmy způsobené dopravní nehodou, resp. pojistnou událostí
 • ocenění pro dědické řízení
 • ocenění pro rozvodové řízení
 • ocenění pro finanční a celní úřady
 • ocenění pro zpětný leasing
 • ocenění při transformaci společnosti
 • znalecké posudky pro účely trestního řízení
 • znalecké posudky v rámci občanskoprávních sporů
 • posouzení technického stavu vozidel

Odhady vozidel

 • ocenění vozidla při zahrnutí / vyřazení vozidla z účetní evidence, transformaci společnosti, navýšení jmění společnosti
 • ocenění vozidla při zástavním úkonu (ručení majetkem při poskytnutí úvěru)
 • ocenění auto-moto veteránů
 • ocenění vozidla pro sociální odbor (tělesně postižení)
 • pomoc při pojistných událostech
 • majetkoprávní spory
 • dědické řízení
 • posouzení technického stavu motorových vozidel
 • koupě a prodej nového i ojetého vozidla
 • konzultace a poradenská činnost

Výpočet náhrady škody

 • stanovení majetkové újmy při poškození vozidla, nákladu a ušlého zisku
 • kompletní servis při likvidaci pojistné události ze škod při dopravních nehodách a poškození přepravovaného nákladu